Print

Company "Energoavtomatika" successfully tested the leak detection system (LDS) LeakSPY on pipeline "Mikhailovka - Kovali" ISPE "Almetjevsk - Nizhny Novgorod."